Notícies

El poeta Joan Margarit rep el Premi Cervantes 2019

 El 2008 va rebre el Premi Nacional de Poesia per l’obra ’Casa de misericòrdia’

El poeta Joan Mar­ga­rit (Segarra, 1938) ha rebut el Premi Cer­van­tes 2019 que atorga el Minis­teri de Cul­tura com a reco­nei­xe­ment a la seva tra­jectòria. Així ho ha anun­ciat el minis­tre de Cul­tura, José Gui­rao, en una roda de premsa a la seu del Minis­teri. El guardó està dotat amb 125.000 euros i és el més pres­tigiós de les lle­tres espa­nyo­les. Mar­ga­rit ja va rebre el 2008 el Premi Naci­o­nal de Poe­sia per l’obra ‘Casa de mise­ricòrdia’ (Proa). Arqui­tecte i catedràtic jubi­lat de Càlcul d’Estruc­tu­res de l’Escola Supe­rior d’Arqui­tec­tura de Bar­ce­lona, ha dedi­cat la seva vida a l’escrip­tura, publi­cant més d’una vin­tena de lli­bres que han estat traduïts a una desena de llengües.

ACN  BARCELONA

Font: https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1696362-el-poeta-joan-margarit-rep-el-premi-cervantes-2019.html

Tornar